Záruční podmínky

Záruka výrobce VALIRYO GmbH na vysoušeče těla Valiryo

Obecné informace k záruce a záruční době

Záruční doba začíná zakoupením nového zařízení od data nákupu u odborného prodejce. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní škody jakéhokoli druhu, které se mohou vyskytnout při běžném používání a při používání v souladu se zamýšleným určením tohoto výrobku, a délka záruky je 24 měsíců.

Vaše práva jako kupujícího podle platných vnitrostátních právních předpisů, tzn. práva kupujícího vůči prodejci, která vyplývají z kupní smlouvy, nejsou touto zárukou dotčena. Tato záruka platí navíc k platným předpisům poskytování záruky a ručení v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a neomezuje vaše práva spotřebitele vůči prodejcům, ani jiná závažná, popř. v souladu s pravidly Všeobecných obchodních podmínek nepromlčitelná práva podle vnitrostátní nebo evropské legislativy.

Záruční podmínky

Dobře prosím uschovejte originál pokladní účtenky, resp. fakturu. Tyto podklady jsou nezbytným dokladem o zakoupení Vašeho produktu. Pokud není možno tento doklad předložit, vyhrazuje si poskytovatel záruky (VALIRYO) právo záruční opravu nebo potvrzení záruky odmítnout.

Pokud se během dvou let od data zakoupení vyskytne materiálová nebo funkční závada, společnost VALIRYO produkt odpovídajícím způsobem opraví nebo vymění, a to za podmínky, že bude vadný přístroj a doklad o nákupu (pokladní účtenka nebo faktura) předložen během této dvouleté lhůty a poskytovateli záruky (VALIRYO) bude spolu s přístrojem poskytnut co nejdetailnější popis závady (závada a okamžik výskytu).

Informace: Detailní popis závady umožňuje její cílené vyhledání, které následně usnadňuje a urychluje vyřízení celé záležitosti.

Pokud se navzdory telefonní nebo e-mailové podpoře ukáže, že je nutné nám zaslat poštovní zásilku, obdržíte vy jako uživatel našeho servisního portálu nebo naší servisní linky Hotline pro účely odeslání zásilky s produktem od nás Průvodku balíku pro odeslání produktu zdarma. V případě odeslání zásilky zajistěte prosím bezpečný přepravní obal, použijte např. náš originální obal. Na poškození vzniklá při přepravě v důsledku nesprávného zabalení se záruka nevztahuje. V takovém případě obdržíte cenovou nabídku.

Bezodkladně po vybalení nahlaste škody a závady vyskytující se již při zakoupení. Opravy prováděné po uplynutí záruční doby jsou placené.

Rozsah záruky

Naše výrobky jsou vyráběny podle striktně definovaných kvalitativních směrnic a před distribucí se svědomitě testují. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady jakéhokoliv druhu, které se mohou vyskytnout při normálním a řádném používání Vašeho produktu.

Pro normální a řádné používání produktu jsou směrodatné všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, které se musí přesně dodržovat. Je nutno bezpodmínečně zabránit takovým způsobům použití a manipulace, které jsou v návodu k obsluze označeny jako nedoporučené nebo před kterými návod varuje.

Pokud bude při opravě zjištěno, že se jedná o závadu nepodléhající záruce, vyhrazuje si poskytovatel záruky (VALIRYO) právo vyfakturovat zákazníkovi po předložení předběžné kalkulace vzniklé náklady (formou manipulačního paušálu) a také materiál a práci při zpoplatněných opravách.

Pozor! Předběžná kalkulace nákladů bude sestavena po první prohlídce přístroje a na základě Vámi poskytnutých údajů, a z tohoto důvodu je pouze orientační. Skutečné náklady na opravu mohou překračovat odhadované náklady předběžné kalkulace.

V takovém případě bude zákazník dopředu informován. Záleží na Vás, jestli budete s tímto postupem souhlasit, nebo jej zamítnete.

Záruční nárok a nároky na záruční plnění zanikne v následujících případech:

 

  • Pokud byl produkt poškozen vnějšími vlivy jako nehody, vyšší moc nebo příčiny, které nebyly způsobeny poskytovatelem záruky (VALIRYO) (např. zásah bleskem, voda, oheň, nedostatečné větrání).
  • Při neúmyslném poškození, použití násilí, použití v rozporu s určením a/nebo neodborném použití a manipulaci (např. použití kapalin a/nebo chemikálií jakéhokoliv druhu).
  • Při ztrátě během zasílání produktu.
  • Pokud závada na produktu vznikla v důsledku nevhodné údržby nebo opravy, která byla provedena někým jiným než poskytovatelem záruky (VALIRYO), resp. autorizovaným servisním partnerem poskytovatele záruky (VALIRYO).
  • Pokud byla pečeť nebo etiketa  porušena nebo evidentně manipulována.
  • Pokud bylo změněno nebo zničeno číslo modelu, sériové číslo, výrobní číslo produktu nebo jeho součásti.

 

Vyloučení záruky

Ze záruky jsou vyloučeny majetkové škody, prostoje, ušlý zisk a podobně a záruka v žádném případě nezahrnuje zapůjčené nebo pronajaté přístroje, cestovní náklady a podobně. Je omezena na pořizovací, resp. časovou hodnotu produktu.

Upozorňujeme Vás, že nesprávné údaje (nesprávné datum nákupu, nevýstižný popis chyby, např. při vlastním zavinění) mohou vést ke vzniku následných nákladů (náklady na opravu, náklady na zpětnou přepravu, náklady na sešrotování atd.).

Pozor!

U všech dotazů ohledně Vašeho případu záruky si připravte pokladní účtenku, resp. fakturu, sériové číslo a označení modelu Vašeho produktu.

Výrobce si vyhrazuje právo svůj výrobek neustále vyvíjet. Tyto změny mohou být provedeny bez výslovného uvedení v návodu k obsluze. Informace obsažené v návodu k obsluze proto nemusí odpovídat aktuálnímu technickému provedení.