§ 1 Rozsah, informace pro zákazníka

Následující všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Valiryo GmbH a zákazníky, kteří nakupují výrobky prostřednictvím našeho obchodu. Smluvním jazykem je angličtina.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Nabídky prezentované na internetu představují nezávazné potenciální koupě.

(2) Po zadání údajů a kliknutí na tlačítko objednávky uzavíráte závaznou dohodu o uzavření kupní smlouvy.

(3) Potvrzení o doručení, které Vám je ihned zaslané e-mailem, je oznámením o přijetí objednávky a uzavírá se jím kupní smlouva.

§ 3 Informace pro zákazníka: Uložení podrobností o Vaší objednávce

Vaši objednávku s podrobnostmi o uzavřené smlouvě (např. typ výrobku, cena atd.) jsme uložili.  Budou Vám zaslány Všeobecné obchodní podmínky (německy: AGB). Rovněž je možné je kdykoliv vyhledat na našich webových stránkách.

Pokud jste jako zákazník zaregistrován, můžete Vaše předchozí objednávky vyhledat prostřednictvím zákaznického portálu (Můj účet).

§ 4 Informace pro zákazníka: Opravy

Než zadáte objednávku, můžete ji vždy změnit pomocí tlačítka Smazat. V průběhu procesu objednávání Vás budeme informovat o dalších možnostech změny. Proces objednávky můžete kdykoliv ukončit zavřením okna prohlížeče.

§ 5 Vrácení v případě zrušení

V případě zrušení musíte uhradit náklady na vrácení zboží, pokud jsou dodané výrobky v souladu s objednávkou a cena výrobku, který má být vrácen, nepřesahuje 40 EUR, nebo v případě výrobku, který má v době zrušení vyšší cenu, jste zatím nedodal odpovídající protihodnotu nebo smluvně ujednanou částečnou platbu. Nicméně jste povinen poskytnout pouze standardní náklady na vrácení zboží. Dodatečné náklady, které vzniknou například změnou umístění našeho podniku nebo použitím drahých přepravních služeb na základě našich požadavků, budou hrazeny námi. Nemůžete-li výrobek vrátit, nebo nás odškodnit za jeho používání (např. prostřednictvím užitných výhod), nebo jej vrátíte ve zhoršeném stavu, musíte nás za to odškodnit. Při znehodnocení výrobku či při jeho použití budete povinni poskytnout odškodnění pouze v rozsahu, v jakém byl výrobek znehodnocen v důsledku jeho použití, které bylo nad rámec kontroly jeho vlastností a funkčnosti.   „Kontrola vlastností a funkcí“ znamená testování a zkoušení příslušného výrobku tak, jak je obvyklé a možné v maloobchodních prodejnách.

Doufáme, že naši zahraniční zákazníci pochopí, že nemůžeme pokrýt náklady na vrácení zboží ze zahraničí bez ohledu na hodnotu výrobku.

§ 6 Promlčení nároků ze záruky  

Z těchto pravidel jsou vyňaty nároky na náhradu škody, nároky z úmyslně zatajených vad a nároky založené na zárukách kvality, které jsme poskytli. Pro tyto nároky platí zákonná ustanovení o promlčení. Pokud jde o nové výrobky, promlčení nároků ze záruky nastává dva roky od dodání zakoupeného výrobku.

§ 7 Omezení odpovědnosti

Vylučujeme odpovědnost za běžnou nedbalost při porušení povinností v rozsahu, v jakém to neovlivní podstatné smluvní závazky, nepřivodí újmu na životě či zdraví a neovlivní záruky nebo nároky podle právních předpisů týkající se odpovědnosti za výrobek. Totéž platí o porušení povinností našich zprostředkovatelů a právních zástupců. Mezi základní smluvní závazky patří zejména odpovědnost za poskytnutí předmětu a jeho potvrzení jako Vašeho majetku. Kromě toho vám musíme poskytnout předměty bez věcných a právních vad.

§ 8 Závěrečná ustanovení

Pokud je zákazník společností, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním majetkem upraveným veřejným právem, jsou pro všechny spory vyplývající z této smlouvy příslušné soudy v místě našeho podniku. Totéž platí, pokud zákazník nespadá pod obecnou pravomoc soudů v Německu nebo není-li v okamžiku podání žaloby známo jeho bydliště nebo místo jeho obvyklého bydliště.