VALIRYO GmbH producentgaranti for Valiryo kropstørrer

Generelle oplysninger og garanti og garantiperiode

Garantiperioden begynder med købet af en ny enhed fra købsdatoen hos detailhandleren. Garantien omfatter materiale- og produktionsskader af enhver art, som kan opstå ved normal og sags- og formålsspecifik anvendelse af dit produkt og gælder i 24 måneder.

Dine rettigheder som køber i henhold til den til enhver tid gældende nationale lovgivning, dvs. de af købskontrakten afledte rettigheder som køber over for sælgeren, berøres ikke af denne garanti. Denne garanti gælder ud over de anvendelige garanti- og ansvarsregler i henhold til de generelle forretningsbetingelser og begrænser ikke dine rettigheder som forbruger over for sælgere eller andre tvingende, eller i henhold til rettighederne i de generelle forretningsbetinger, ikke ufravigelige rettigheder i følge national eller europæisk ret.

Garantibetingelser

Opbevar din originale kassebon eller regning på et sikkert sted. Disse bilag anses for nødvendig dokumentation for købet af dit produkt. Hvis du ikke kan forelægge denne dokumentation, er det op til garantigiveren (VALIRYO) at indvilge i eller nægte en garantireparation.

Hvis der inden to år efter produktets købsdato opstår en materiale- eller funktionsfejl, vil produktet blive repareret eller udskiftet af VALIRYO under forudsætning af, at den defekte enhed og købsbilaget (kassebon eller regning) forelægges inden udløbet af to-års-fristen, og at garantigiveren (VALIRYO) sammen med enheden modtager en så detaljeret fejlbeskrivelse (mangel og tidspunkt for opståen) som muligt.

Information: En detaljeret fejlbeskrivelse muliggør en målrettet fejlsøgning, som fører til en nemmere og hurtigere sagsbehandling.

Hvis det trods support pr. telefon eller mail skulle vise sig at være nødvendigt at indsende enheden til os, modtager du som bruger af vores service-portal eller vores service-hotline en gratis retur-mærkeseddel til indsendelse af produktet. I tilfælde af at du skal indsende produktet, bedes du sørge for en transportsikker indpakning, fx ved at anvende originalforpakningen. Transportskader, der kan føres tilbage til ikke-korrekt forpakning, dækkes ikke af garantien. I et sådant tilfælde modtager du et omkostnings-overslag.

Giv straks efter udpakning forhandleren besked om eventuelle skader og mangler, produktet havde, da det blev købt. Efter garantiperiodens udløb udføres reparationer mod betaling.

Garantiomfang

Vores produkter fremstilles efter strengt definerede kvalitetsretningslinjer og afprøves samvittighedsfuldt, inden de afsendes fra os. Garantiydelsen gælder for materiale- og produktionsskader af enhver art, som kan opstå ved normal og sags- og formålsspecifik anvendelse af produktet.

Primært udslagsgivende for den sags- og formålsspecifikke anvendelse af produktet er de anvendelser, der er angivet i betjeningsvejledningen, hvilke skal overholdes nøje. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes i betjeningsvejledningen, eller som der advares imod, skal under alle omstændigheder undgås.

Hvis det ved reparationen fastslås, at det drejer sig om en fejl, der ikke er omfattet af garantien, forbeholder garantigiveren (VALIRYO) sig retten til at opkræve kunden påløbne omkostninger i form af et bearbejdningsgebyr samt betaling for reparationen (materiale og arbejde) efter et omkostningsoverslag.

OBS! Et omkostningsoverslag laves efter den første inspektion af enheden og på basis af de oplysninger, vi har modtaget fra dig, og kan af denne grund kun anses for at være en retningslinje. De faktiske reparationsomkostninger kan være højere end de skønnede omkostninger i omkostningsoverslaget.

I et sådant tilfælde vil du som kunde på forhånd blive informeret. Det er op til dig, om du vil acceptere eller afvise denne fremgangsmåde.

Et garantikrav bortfalder i følgende tilfælde:

  • Hvis produktet blev beskadiget ved ydre påvirkning som uheld, hærværk eller årsager, som garantigiveren (VALIRYO) ikke har indflydelse på (fx lynnedslag, vand, brand, utilstrækkelig ventilation).
  • Ved utilsigtet beskadigelse, anvendelse af vold, ikke formålsbestemt og/eller fejlagtig anvendelse og behandling (fx anvendelse af væsker og/eller kemikalier af enhver art)
  • Ved tab ved indsendelsen af produktet.
  • Hvis manglen ved produktet er opstået på grund af en ikke korrekt vedligeholdelse eller reparation, som blev udført af en anden end garantigiveren (VALIRYO) eller en af garantigiveren (VALIRYO) autoriseret servicepartner.
  • Hvis forseglinger eller klæbemærker er blevet brudt op eller tydeligt manipuleret.
  • Hvis model-, serie-numre eller produktnummeret på produktet eller en del af produktet er blevet ændret eller gjort uigenkendeligt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Garantiydelsen udelukker formueskader, udfaldstider, mistet fortjeneste eller lignende, og inkluderer under ingen omstændigheder låne- eller lejeenheder, transportomkostninger eller lignende. Den er begrænset til produktets anskaffelses- eller tidsværdi.

Vi gør dig opmærksom på, at forkerte oplysninger (ikke-korrekt købsdato, ikke dækkende fejlbeskrivelse fx ved egen skyld) kan føre til følgeomkostninger (reparationsomkostninger, returtransportomkostninger, bortskaffelsesomkostninger osv.).

 

OBS!

Ved alle henvendelser om garantisager bedes du have din kassebon eller regning, samt dit produkts serienummer og modelbetegnelse klar.

 

Producenten forbeholder sig ret til altid at videreudvikle produktet. Disse ændringer kan foretages, uden det beskrives direkte i betjeningsvejledningen. Oplysningerne i betjeningsvejledningen behøver altså ikke at svare til den tekniske udførelse.