1 § Tillämpningsområde, kundinformation

Följande allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Valiryo GmbH och kunder som köper produkter via våra onlinebutiker. Avtalsspråket är engelska.

§ 2 Avtalets ingående

(1) De erbjudanden som presenteras på Internet utgör icke-bindande potentiella köp.

(2) När du anger dina uppgifter och klickar på beställningsknappen ingår du ett bindande avtal om ingående av ett köpeavtal.

(3) Med mottagningsbekräftelsen som skickas omedelbart via e-post förklaras att du accepterar erbjudandet och därmed ingås köpeavtalet.

§ 3 Kundinformation: Sparande av dina beställningsuppgifter

Din beställning med uppgifter om det ingångna avtalet (t.ex. produkttyp, pris etc.) sparas av oss.  Vi skickar dig de allmänna villkoren (tyska: AGB). Du kan också när som helst ringa in dessa via vår webbplats.

Som registrerad kund kan du ringa in dina tidigare beställningar via kundinloggningsportalen (Mitt konto).

§ 4 Kundinformation: Rättelse

Innan du gör en beställning kan du alltid ändra den via raderingsknappen. Vi informerar dig via beställningsprocessen om ytterligare möjligheter till ändring. Du kan också avsluta beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsarfönstret.

§ 5 Returnering vid avbeställning

Vid hävning måste du stå för returkostnaderna om de levererade produkterna överensstämmer med din beställning och priset på den produkt som ska returneras inte överstiger 40 euro, eller om du, med produkten vid tidpunkten för hävning nu till ett högre pris, ännu inte har levererat motprestationer eller en avtalsenlig delbetalning. Du behöver dock bara betala de vanliga returkostnaderna. Extra kostnader som uppkommer till exempel på grund av en ändring av vår affärslokal eller användning av dyra transporttjänster på vår begäran betalas av oss. Om du inte kan återlämna produkten samt ersätta användningen av den (t.ex. nyttan av användningen) eller återlämna den i ett försämrat skick, måste du ge oss ersättning. För försämring av och användning av produkten måste du tillhandahålla ersättning endast i den utsträckning som användningen av eller försämringen av objektet beror på en användning av det som överskrider kontrollen av egenskaper och funktion.  Med kontroll av egenskaper och funktion avses här testning och utprovning av produkten i fråga på det sätt som är möjligt och brukligt i detaljhandelsbutiker.

Vi hoppas att våra utländska kunder har förståelse för att vi inte kan stå för kostnaderna för en retur från utlandet oberoende av produktens värde.

§ 6 Begränsning av garantianspråk i tid

Undantagna från dessa regler är skadeståndskrav, krav på grund av fel som medvetet döljts och krav som grundar sig på kvalitetsgarantier som vi har lämnat. För dessa anspråk gäller lagstadgade imitationstider. För nya produkter börjar preskriptionstiden för garantianspråk att löpa två år från leveransen av den köpta produkten.

§ 7 Begränsning av ansvar

Vi utesluter ansvar för vanlig vårdslöshet vid åsidosättande av skyldigheter i den mån detta inte påverkar väsentliga avtalsförpliktelser, skador på liv eller hälsa samt garantier eller krav enligt produktansvarslagen. Detsamma gäller för pliktbrott som begås av våra ombud och lagliga representanter. Till väsentliga avtalsförpliktelser hör i synnerhet ansvaret för att tillhandahålla dig en vara och intyga att den är din egendom. Dessutom måste vi förse dig med varor som är fria från materiella och rättsliga problem.

§ 8 Slutbestämmelser

Om kunden är ett företag, en offentligrättslig juridisk person eller särskilda tillgångar som regleras av offentlig rätt, är vår affärsställe behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Detsamma gäller om kunden inte har någon allmänt giltig domstol i Tyskland eller om kundens hemvist eller vanliga vistelseort inte är känd vid tidpunkten för väckandet av talan.