VALIRYO GmbH tillverkargaranti för Valiryo kroppstork

Allmän information om garanti och garantitid

Garantiperioden börjar att gälla när man har köpt en ny apparat från och med inköpsdatumet hos en specialiserad återförsäljare. Garantin gäller för alla typer av material- och produktskador, som kan uppträda vid normal användning eller ändamålsenlig och korrekt användning av produkten, under 2 år.

Dina rättigheter som köpare enligt aktuell gällande nationell lagstiftning, dvs. de rättigheter som kan härledas från köpeavtalet för köparen gentemot säljaren, berörs inte av den här garantin. Den här garantin gäller utöver de tillämpliga garantibestämmelserna och bestämmelserna om ansvarsskyldighet enligt de allmänna affärsvillkoren och påverkar inte dina rättigheter som förbrukare gentemot säljarna eller övriga tvingande rättigheter enligt nationell eller europeisk lagstiftning eller rättigheter enligt de allmänna affärsvillkoren.

Garantivillkor

Vänligen spara kvitto i original eller fakturan på en säker plats. Dessa handlingar gäller som inköpsbevis för din produkt. Om dessa handlingar inte kan uppvisas är det upp till garantigivaren (VALIRYO) att besluta om en garantireparation ska godkännas eller inte.

Om ett material eller funktionsfel uppstår inom två år från inköpsdatum, kommer produkten repareras eller bytas ut av VALIRYO, så länge som den defekta enheten samt inköpsbeviset (kvitto eller faktura) lämnas in till garantigivaren (VALIRYO) inom garantitiden på två år. Med enheten ska medfölja en detaljerad beskrivning av problemet (fel och tid för händelsen).

Information: En detaljerad felbeskrivning möjliggör en målinriktad felsökning, vilket i sin tur underlättar och påskyndar ärendet.

 

Om man trots telefonkontakt eller support via e-post behöver skicka in en produkt till oss, får man förutsatt att man använder vår serviceportal eller vår servicelinje en gratis-returpaketsetikett som man ska använda för att skicka in produkten. Om det blir aktuellt att skicka in en produkt ska man se till att förpackningen klarar transporten, exempelvis genom att använda originalförpackningen. Transportskador som har uppkommit på grund av att man har paketerat fel omfattas inte av garantin. I sådana fall upplyser vi om den förväntade kostnaden.

Meddela eventuellt skador och fel redan vid köpet, direkt efter uppackning. Efter utgången garantitid kostar det att reparera enheten.

Garantiomfattning

Våra produkter tillverkas efter strikt definierade kvalitetsriktlinjer och kontrolleras noga innan leverans. Garantin täcker material- och produktskador av något slag som kan uppstå under normal samt korrekt och avsedd användning av produkten.

För en korrekt och ändamålsenlig användning av produkten gäller primärt att man noga ska följa alla anvisningar i bruksanvisningen.  Användningsområden och åtgärder som man avråds från eller varnas för i instruktionsboken, ska undvikas.

Om det vid reparation fastställs att det är ett fel som inte omfattas av garantin, förbehåller sig garantigivaren (VALIRYO) rätten att ge kunden en offert på kostnaderna i form av en expeditionsavgift plus kostnaden för reparationen gällande material och arbetskraft.

Obs! Ett kostnadsförslag baseras på en första kontroll av enheten samt dina uppgifter, och kan på grund av detta endast ses som ett riktvärde. Den faktiska reparationskostnaden kan överstiga det offererade kostnadsförslaget.

I dylika fall kommer du som kund att informeras i förväg. Det är ditt ansvar att godkänna eller neka denna lösning.

I följande fall gäller inte garantin:

  • Om produkten skadas på grund av yttre påverkan, som olycka, force majeure, eller orsaker som ligger utom garant (VALIRYO ) kontroll (t.ex. blixtnedslag , vatten, eld, felaktig ventilation).
  • För oavsiktliga skador, användning av våld, ej ändamålsenlig och/eller felaktig användning och hantering (t.ex. användning av vätskor och/eller kemikalier av något slag)
  • Vid förlust när produkten skickas in.
  • Om produktfelet orsakades av felaktigt underhåll eller reparation som utfördes av någon annan än av garantigivaren (VALIRYO) eller en av garantigivarens (VALIRYO) auktoriserade servicepartners.
  • Om förseglingen eller etiketten brutits eller visar tecken på manipulering.
  • När produktens eller en beståndsdels modellnummer, serie-nummer eller produktnummer har manipulerats eller gjorts oläslig.

 

Friskrivning

Garantiprestanda utesluter ekonomiska förluster, stillestånd, utebliven vinst och liknande, och inkluderar ingen hyrd eller arrenderad utrustning, resekostnader eller liknande. Den begränsas till produktens anskaffningsvärde eller värde.

Vi vill påpeka att felaktiga uppgifter (felaktigt inköpsdatum, felaktig beskrivning av felet, t.ex. vid eget fel) kan leda till följdkostnader (reparationskostnader, returkostnader, skrotkostnader etc.).

Obs!

Ha vid garantifrågor alltid ditt kvitto eller din faktura till hands, samt produktens serienummer och modellbeteckning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att fortsätta utveckla produkten. Dessa ändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i denna bruksanvisningen. Informationen i bruksanvisningen återspeglar därmed inte nödvändigtvis det senaste tekniska utförandet.