Warunki gwarancji

Gwarancja producenta VALIRYO GmbH na suszarki do ciała Valiryo

Ogólne informacje dot. gwarancji i okresu gwarancyjnego

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie zakupu nowego urządzenia, licząc od daty zakupu u sprzedawcy specjalistycznego. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju szkody materialne i produkcyjne, które mogą wystąpić w przypadku prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu. Przyznawana jest na okres 24 miesięcy.

Gwarancja nie narusza aktualnie obowiązujących krajowych przepisów ustawowych przysługujących Państwu jako kupującym, czyli praw kupującego względem sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży. Niniejsza gwarancja obowiązuje dodatkowo do mających zastosowanie regulacji prawnych dotyczących gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi i nie ogranicza Państwa praw konsumenta wobec sprzedających, a także innych, bezwzględnie obowiązujących lub, zgodnie z federalną ustawą o ogólnych warunkach handlowych, niezbywalnych praw wynikających z prawa krajowego lub europejskiego.

Warunki gwarancji

Prosimy zachować paragon fiskalny lub fakturę. Dokumenty te stanowią niezbędny dowód zakupu produktu. Gwarant (VALIRYO) zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub potwierdzenia obowiązywania gwarancji w przypadku braku możliwości przedstawienia dowodu zakupu.

Jeżeli wada materiału lub działania produktu wystąpi w ciągu dwóch lat od daty zakupu produktu, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony przez firmę VALIRYO pod warunkiem, że uszkodzone urządzenie oraz dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura) zostaną przedłożone gwarantowi (VALIRYO) w terminie dwóch lat wraz z przekazaniem możliwie szczegółowego opisu wady (wada i moment jej wystąpienia).

Informacja: Szczegółowy opis wady umożliwia przeprowadzenie precyzyjnego wyszukiwania błędów, które w konsekwencji ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli, pomimo skorzystania z telefonicznej lub e-mailowej pomocy technicznej, przesłanie urządzenia okaże się konieczne, otrzymają Państwo jako użytkownicy naszego portalu serwisowego lub naszej infolinii serwisowej bezpłatną etykietę wysyłkową w celu zwrotu produktu. W przypadku konieczności wysyłki prosimy odpowiednio zabezpieczyć produkt na czas transportu, przykładowo poprzez zastosowanie oryginalnego opakowania. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, które nastąpiły na skutek zastosowania nieprawidłowego opakowania. W takim przypadku otrzymają Państwo kosztorys.

Ewentualne szkody i wady istniejące już momencie zakupu należy zgłaszać sprzedawcy, u którego kupili Państwo produkt, niezwłocznie po jego rozpakowaniu. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego wykonanie napraw wymaga opłaty.

Zakres gwarancji

Nasze produkty są wytwarzane z zachowaniem ściśle określonych wytycznych dotyczących jakości i dokładnie sprawdzane przed wysyłką. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wszelkiego rodzaju szkody materialne i produkcyjne, które mogą wystąpić w przypadku prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu.

Podstawową zasadą prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu jest skrupulatne przestrzeganie wszystkich zaleceń wyszczególnionych w instrukcji obsługi. Należy koniecznie unikać działań oraz użytkowania produktu do celów, które producent odradza i przed którymi przestrzega w instrukcji obsługi.

Jeżeli podczas naprawy okaże się, że gwarancja nie obejmuje danej wady, gwarant (VALIRYO) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta zryczałtowaną opłatą manipulacyjną oraz kosztami naprawy zgodnie z kosztorysem, czyli kosztami materiału i robocizny.

Uwaga! Kosztorys zostanie sporządzony po pierwszych oględzinach urządzenia oraz na podstawie podanych przez Państwa danych i może pełnić wyłącznie funkcję orientacyjną. Rzeczywiste koszty naprawy mogą przekroczyć koszty podane w kosztorysie.

W takiej sytuacji, jako nasz klient, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. To do Państwa należy decyzja, czy wyrażą Państwo zgodę, czy też odrzucą takie postępowanie.

Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi przepadają w następujących przypadkach:

 

  • Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. wypadki, siła wyższa lub przyczyny niezależne od gwaranta (VALIRYO) (np. uderzenia pioruna, woda, ogień, niewystarczająca wentylacja).
  • W przypadku niezamierzonych uszkodzeń, użycia siły, użycia niezgodnego z przeznaczeniem i/lub nieprawidłowego użycia i obsługi (np. stosowanie płynów i/lub chemikaliów wszelkiego rodzaju).
  • W przypadku zagubienia produktu w trakcie przesyłki.
  • Jeżeli wada produktu powstała w wyniku niewłaściwej konserwacji lub naprawy przeprowadzonej przez inną jednostkę niż gwarant (VALIRYO) lub autoryzowany partner serwisowy gwaranta (VALIRYO).
  • Jeżeli plomby lub naklejki zostały zerwane lub w oczywisty sposób zmanipulowane.
  • Jeżeli numer modelu, numer seryjny, numer produktu lub jakakolwiek część produktu została zmieniona lub była niemożliwa do rozpoznania.

 

Wykluczenie odpowiedzialności

Gwarancja nie obejmuje szkód majątkowych, czasu przestoju, utraty zysków itp. oraz nie uwzględnia żadnego sprzętu na wynajem lub dzierżawę, kosztów dojazdu itp. Gwarancja ogranicza się do wartości zakupu lub bieżącej wartości produktu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że podanie fałszywych informacji (błędna data zakupu, błędny opis usterki, np. w przypadku, gdy powstała z własnej winy) może prowadzić do powstania dodatkowych kosztów (koszty naprawy, koszty transportu zwrotnego, koszty złomowania itp.).

Uwaga!

Jeżeli chcą Państwo uzyskać odpowiedzi na zapytania dotyczące Państwa przypadku gwarancyjnego, należy przygotować paragon lub fakturę, numer seryjny oraz nazwę modelu Państwa produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do ciągłego rozwoju produktu. Te zmiany mogą być wprowadzane bez bezpośredniego opisu w instrukcji obsługi. Informacje zawarte w instrukcji obsługi nie muszą zatem odzwierciedlać stanu wykonania technicznego.