Regulamin konsumenta

§ 1 Zakres obowiązywania, informacje dla klienta

Poniższe warunki ogólne regulują stosunki umowne pomiędzy Valiryo GmbH a klientami nabywającymi produkty za pośrednictwem naszych Sklepów Internetowych. Językiem umowy jest język angielski.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty przedstawione w Internecie stanowią niezobowiązujące potencjalne zakupy.

(2) Po wprowadzeniu swoich danych i kliknięciu na przycisk zamówienia, użytkownik zawiera wiążącą umowę w celu zawarcia umowy kupna.

(3) Potwierdzenie odbioru wysłane niezwłocznie pocztą elektroniczną oznacza przyjęcie oferty, a tym samym zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

§ 3 Informacje o kliencie: Zapisywanie szczegółów zamówienia

Twoje zamówienie wraz z danymi dotyczącymi zawartej umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) zostaje przez nas zapisane.  Prześlemy Ci Ogólne Warunki Handlowe (AGB). Możesz je również w każdej chwili przywołać na naszej stronie internetowej.

Jako zarejestrowany klient możesz sprawdzić swoje poprzednie zamówienia za pośrednictwem portalu logowania klienta (Moje konto).

§ 4 Informacje dla klientów: Korekta

Przed złożeniem zamówienia można je zawsze zmienić za pomocą przycisku "Usuń". W trakcie procesu zamawiania poinformujemy Cię o dalszych możliwościach zmian. Proces składania zamówienia można również zakończyć w dowolnym momencie, zamykając okno przeglądarki.

§ 5 Zwrot w przypadku anulowania zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia musisz pokryć koszty zwrotu, jeśli dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem, a cena zwracanego produktu nie przekracza 40 euro, lub jeśli w momencie anulowania zamówienia produkt ma wyższą cenę, a Ty nie dokonałeś jeszcze zapłaty quid pro quo lub uzgodnionej w umowie płatności częściowej. Klient jest jednak zobowiązany do pokrycia jedynie standardowych kosztów zwrotu. Dodatkowe koszty powstałe na przykład w wyniku zmiany miejsca prowadzenia działalności lub korzystania na nasze życzenie z drogich usług transportowych są pokrywane przez nas. Jeśli nie możesz zwrócić produktu w sposób rekompensujący korzystanie z niego (np. korzyści z użytkowania) lub zwracasz go w pogorszonym stanie, musisz zapewnić nam rekompensatę. W przypadku pogorszenia stanu i sposobu użytkowania produktu, klient zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania tylko w takim zakresie, w jakim użytkowanie lub pogorszenie stanu przedmiotu wynika z użytkowania wykraczającego poza kontrolę cech i funkcji.  Kontrola cech i funkcji" oznacza tutaj testowanie i wypróbowywanie danego produktu, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte w sklepach detalicznych.

Mamy nadzieję, że nasi zagraniczni klienci rozumieją, że nie możemy pokryć kosztów zwrotu z zagranicy niezależnie od wartości produktu.

§ 6 Ograniczenie czasowe roszczeń gwarancyjnych

Z niniejszych zasad wyłączone są roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z tytułu wad celowo ukrytych oraz roszczenia wynikające z udzielonych przez nas gwarancji jakości. W przypadku tych roszczeń obowiązują ustawowe terminy przedawnienia. W przypadku nowych produktów okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych rozpoczyna się po upływie dwóch lat od dostarczenia zakupionego produktu.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Wykluczamy odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie obowiązków, o ile nie ma to wpływu na istotne zobowiązania umowne, szkody na życiu lub zdrowiu oraz gwarancje lub roszczenia zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych agentów i przedstawicieli prawnych. Do istotnych zobowiązań umownych należy w szczególności obowiązek dostarczenia rzeczy i uznania jej za własność użytkownika. Ponadto jesteśmy zobowiązani do dostarczenia rzeczy wolnych od wad materialnych i prawnych.

§ 8 Postanowienia końcowe

Jeśli klientem jest spółka, osoba prawna prawa publicznego lub majątek odrębny regulowany prawem publicznym, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba naszej firmy. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie posiada ogólnie obowiązującej siedziby w Niemczech lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wnoszenia pozwu.